มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

จรรยาบรรณมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

     1.     คู่มือจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากร>>Download

     2.    แผนกลยุทธ์ส่งเสริมและกำกับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจำปี
            งบประมาณ
  พ.ศ. 2554
>>Download

     3.    แผนดำเนินงานส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจำปีงบประมาณ
            พ.ศ. 255
4>>Download