มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

การจัดการความรู้


  การจัดการองค์ความรู้ 
1. ชุดองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจการจ้าง 309 KB  
2. ผลงานที่เป็นองค์ความรู้ของกองงานวิทยาเขต หลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
     "การพัฒนาศักยภาพ ของ Facilitator เพื่อขับเคลื่อนการจัดการความรู้"
     
              2.1 คู่มือการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document)      
             2.2 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บและการทำลายเอกสารราชการฯ      
             2.3 คู่มือการบริหารงานบุคคลพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา      
             2.4 เทคนิคการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์
                   การเขียนบทสัมภาษณ์และภาพข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์
     
             2.5 การทำข่าวแจกสื่อมวลชน      
             2.6 คู่มือการลงข้อมูลงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ผ่านระบบ MIS
                    ระบบงบประมาณ
     
             2.7 การสมัครโครงการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล      
             2.8 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
                   พ.ศ.2550
     
             2.9 รายละเอียดเกี่ยวกับการประกันสังคมสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
                   พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวที่ใช้สิทธิประกันสังคม
     
             2.10 คู่มือการให้บริการจัดซื้อจัดจ้าง      
       
(ข้อ 2. ดูรายละเอียดเอกสารที่งานแผนงานและวิเทศสัมพันธ์ กองงานวิทยาเขต โทร.22160)      
3. การบันทึกข้อมูลวัสดุ-ครุภัณฑ์ ในระบบ MIS (Management Information System)      
       หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง      
       ที่ กค (กวพ) 0408.5/ว 129 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2549 เรื่อง การลงทะเบียนควบคุม
       พัสดุของทางราชการ (มีหนังสือที่อ้างถึงแนบด้วย)
   

4. การประเมินค่างานการจัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานประจำตำแหน่ง
        (KPIs) และสมรรถนะ   (Competency)  โดย
        อาจารย์ ดร.ชาคร วิภูษณวนิช รองอธิการบดี  (พระราชวังสนามจันทร์)

   
5. เอกสารเผยแพร่ 5 ส    
6. คู่มือการปฏิบัติงานงานคลัง  กองงานวิทยาเขต  
    มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
   
7. คู่มือการปฏิบัติงานงานคลัง  เล่มที่ 2  กองงานวิทยาเขต  
     มหาวิทยาลัยศิลปากร   วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
   
       

                                                                                                                                                                             หน้าต่อไป