มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

การจัดทำสัญญาจ้างและการต่อสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาโครงการจัดการความรู้ กองงานวิทยาเขต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   
เรื่อง  การจัดทำสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
และการต่อสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  

วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559
ณ ห้องประชุม อธ 1302 สำนักงานอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์  
วิทยากร : นางณิชา ปัญญาชัยรักษา
บุคลากรชำนาญการพิเศษ  งานการเจ้าหน้าที่ กองงานวิทยาเขต


 

 

 

 

วันที่: 
16 พค. 59