มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

การเขียนสปอตวิทยุ  

     งานประชาสัมพันธ์  กองงานวิทยาเขต  ได้จัดทำเรื่องการเขียนสปอตวิทยุ  โดยคุณกนกรัตน์
พรประเสริฐ  
 นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ  เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจเกี่ยวข้องทุกระดับได้
ศึกษาและได้รับประโยชน์จากคู่มือนี้โดยทั่วกัน สามารถ
เข้าไปดูได้ที่หัวข้อการจัดการความรู้  ข้อ 30