มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

การเตรียมความพร้อมการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) งานพัสดุ  กองงานวิทยาเขต  ได้จัดอบรมบรรยายเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  บรรยายโดยนายสมปอง  ชมพูนุช  งานพัสดุ  กองงานวิทยาเขต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจเกี่ยวข้องทุกระดับได้ศึกษา
และได้รับประโยชน์จากการอบรมบรรยายในครั้งนี้โดยทั่วกัน สามารถเข้าไปดูได้ที่หัวข้อการจัดการความรู้
ข้อ 22