มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

การแบ่งส่วนราชการ 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการบริหารงาน

     กองงานวิทยาเขต มีการแบ่งส่วนราชการ ประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัด 6 งาน ดังรายละเอียดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในแผนภูมิที่ 1 การบริหารงาน มีรองอธิการบดีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในส่วนของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนอำนาจในการอนุมัติ อนุญาต หรือสั่งการ โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ช่วยปฏิบัติงานเพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ของรองอธิการบดีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

 

 

แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กองงานวิทยาเขต

 

      ในหน่วยงานระดับกอง มีผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขต เป็นผู้บังคับบัญชา มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมดูแล สั่งการ อนุมัติ อนุญาต
และมีหัวหน้างานเป็นผู้บังคับบัญชา  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สำเร็จลุล่วง  ตามนโยบายและวัตถุประสงค์  ของกองงานวิทยาเขต
ดังรายละเอียดโครงสร้างการบริหารงานในแผนภูมิที่ 2

 
      นอกจากนี้ในการปฏิบัติงาน ยังมีคณะกรรมการ และกรรมการเฉพาะกิจชุดต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาช่วยงานบริหาร เพื่อปฏิบัติภารกิจและดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และของกองงานวิทยาเขต ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ในแต่ละโครงการและกิจกรรมนั้น ๆ อีกด้วย
 
 
แผนภูมิที่ 2 โครงสร้างการบริหารงานภายในกองงานวิทยาเขต

 

งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ งานคลัง งานพัสดุ งานการเจ้าหน้าที่ งานแผนงานและวิเทศสัมพันธ์