มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

การให้บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ        การให้บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ มีองค์ประกอบด้วยอะไรบ้าง  มาอ่านกัน  ในสาระน่ารู้  
เขียนโดยนางสาวเอมอร  สุดชารมย์    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  งานสารบรรณ
กองงานวิทยาเขต