มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

ขอเชิญร่วมงาน “สานสายใยหนังใหญ่สองแผ่นดิน เยือนถิ่นศิลป์เริงร่ามหาสงกรานต์” ขอเชิญอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมชมงาน “สานสายใยหนังใหญ่สองแผ่นดิน เยือนถิ่นศิลป์เริงร่ามหาสงกรานต์” (The Large Shadow Puppetry of Two KingdomsIn the Land of Arts and Maha Songkran Festival ).ในวันอังคาร ที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ สถาบันวัฒนธรรมภูมิภาคตะวันตก (ทับเจริญ) และ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีกิจกรรมการแห่ขบวนสรงน้ำพระ กิจกรรมภูมิปัญญาไทย ศิลปะการเล่นเงา "สะแบกธม" วัดโบ (หนังใหญ่กัมพูชา) ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ให้เป็น Intangible cultural heritageการแสดงหนังใหญ่ทะลุมิติ .พิธีเปิดโดย นายชาติชาย อุทัยพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมและ ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวชอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธาน่อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ >>> https://www.facebook.com/PR.Silpakornsanamchandra/photos/a.3948157772632...