มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร ว่าด้วยงานสารบรรณ โครงการจัดการความรู้ กองงานวิทยาเขต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
เรื่อง  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ  
วันศุกร์ที่ 9  มิถุนายน  2560
ณ  ห้องประชุม  อธ 1302   สำนักงานอธิการบดี   พระราชวังสนามจันทร์  
วิทยากร : นางนิศารัตน์  พ่วงสมจิตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  งานสารบรรณ   กองงานวิทยาเขต

วันที่: 
9 มิ.ย. 60