มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

คู่มือการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ งานสารบรรณ  กองงานวิทยาเขต  ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน  งานสารบรรณ  กองงานวิทยาเขต
มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์   เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจเกี่ยวข้องทุกระดับ
ได้ศึกษาและได้รับประโยชน์จากคู่มือนี้โดยทั่วกัน สามารถเข้าไปดูได้ที่หัวข้อการจัดการความรู้
ข้อ 26