มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

งานการเจ้าหน้าที่


ภาระหน้าที่
 
           มีหน้าที่เกี่ยวกับด้านบริหารงานบุคคลในวิทยาเขตพระราชวังสนาม จันทร์ ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง ต่าง ๆ ดำเนินการคัดเลือกเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่ง โอน-ย้ายข้าราชการ ดำเนินการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว จัดทำสัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน และสัญญาจ้างชาวต่างประเทศ ปรับวุฒิ เพิ่มวุฒิ เปลี่ยนตำแหน่ง เลื่อนระดับข้าราชการ และลูกจ้างฯ ดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือน และเลื่อนขั้นค่าจ้าง และเงินค่า ตอบแทนพิเศษ ดำเนินการประเมินผลทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ จัดทำแบบคำขอกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย จัดทำข้อมูลเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ประกอบคำขอตั้งงบประมาณเงินแผ่นดิน รายได้ ประจำปี จัดทำคำสั่งแต่งตั้งรักษา ราชการแทน รักษาการในตำแหน่ง และคำสั่งอื่นๆ จัดทำหนังสือรับรองเงินเดือน/ค่าจ้าง รับรองตำแหน่ง รับรองอายุราชการ จัดทำหนังสือแจ้งการเปลี่ยนชื่อ คำนำหน้าชื่อและชื่อสกุล จัดทำคำขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จ่ายและรับคืน รวมทั้งเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุ ตรวจสอบ ประสาน งานการขอทำบัตรประจำตัวของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง รวมทั้งข้าราชการบำนาญ ตรวจสอบ ลงรายการ นำเสนอขออนุญาต และจัดเก็บใบลาทุกประเภท จัดทำรายงานแจ้งสถิติการลาประเภทต่างๆ ของบุคลากรของกองงานวิทยาเขต จัดทำโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร รวบรวมข้อมูลเอกสารประวัติของบุคลากรเก็บเข้าแฟ้ม และให้บริการ ตรวจสอบ ค้นหา
 
 
         

 

โครงสร้าง