มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

งานคลังภาระหน้าที่

      งานคลัง เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจหลักในสังกัดกองงานวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดีมีหน้าที่ในการดำเนินการให้บริการ
รับ – เบิกจ่ายเงิน แก่คณะวิชาและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

 

         

 

โครงสร้าง