มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

งานประชาสัมพันธ์ ภาระหน้าที่

มีหน้าที่ความรับผิดชอบการให้บริการ การออกแบบและผลิตสื่อในการประชาสัมพันธ์ การถ่ายภาพพิธีการ และกิจกรรมต่าง ๆ เก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อทำข่าว เขียนข่าว แถลงข่าว สัมภาษณ์ และส่งข่าวให้สื่อมวลชนในภาคตะวันตกเพื่อเผยแพร่รวมทั้งการต้อนรับอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงาน
บุคคลที่มาเยี่ยมชมและสื่อมวลชน ที่มาทำข่าว ประสานงานกับหน่วยงาน บุคคลที่มาขอถ่ายทำละคร ภาพยนตร์ โฆษณาฯ ที่อยู่ในความดูแลของ
มหาวิทยาลัย จัดส่งเอกสารแนะนำมหาวิทยาลัยและเป็นหน่วยประชาสัมพันธ์ประจำของวิทยาเขต

        

โครงสร้าง