มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

งานพัสดุภาระหน้าที่

     งานพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบการดำเนินงานด้านการพัสดุในการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุครุภัณฑ์  และสิ่งก่อสร้าง โดยดำเนินการสืบราคา สอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง กรรมการตรวจรับและกรรมการตรวจการจ้าง ดำเนินการจัดทำใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง จัดทำสัญญาซื้อขายและสัญญาจ้างกับบริษัท  ห้างร้านต่าง ๆ และตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดำเนินการตรวจสอบและควบคุมการเบิกเงินค่าสาธารณูปโภคและอำนวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการตรวจรับและตรวจการจ้างดำเนินการซ่อม บำรุงรักษาพัสดุ จัดทำทะเบียนควบคุมการรับ - จ่ายพัสดุ ดำเนินการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ประจำปี และดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่ใช้แล้วเสื่อมสภาพในแต่ละปี งานพัสดุมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งหมดจำนวน 9 คน

 

         

 

โครงสร้าง