มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

งานสารบรรณ ภาระหน้าที่

     มีหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการรับและส่งหนังสือ/เอกสาร/สิ่งของจากหน่วยงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย และระหว่างวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ วังท่าพระ สำนักงานอธิการบดีตลิ่งชันวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ให้กับคณะวิชา ศูนย์ สถาบัน  สำนักและหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี ดำเนินการออกเลขที่คำสั่งวิทยาเขตฯ/ออกเลขที่หนังสือ  การร่างหนังสือโต้ตอบกับส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดพิมพ์เอกสารพร้อมนำส่งให้งานวินัยและนิติการ ควบคุม/ตรวจสอบ  หนังสือเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ  ดำเนินการส่งจดหมาย พัสดุภัณฑ์ ธนาณัติทางไปรษณีย์ ไปยังที่ทำการไปรษณีย์สนามจันทร์ ดำเนินการรับจดหมาย จากที่ทำการไปรษณีย์นครปฐม และคัดแยกส่งคณะวิชา ศูนย์ สถาบัน สำนัก หน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี หอพักนักศึกษา และบ้านพักข้าราชการในมหาวิทยาลัย ให้บริการทางด้านจัด พิมพ์สำเนาเอกสารหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีและนักศึกษาที่ขอ ความอนุเคราะห์มา พร้อมดูแลรักษาเครื่องให้อยู่ในสภาพใช้งานได้  ดำเนิน การจัดทำหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล(คนไข้ใน)บันทึกและดำเนินการรับข้อร้องเรียนจากบุคลากร นักศึกษา และบุคลากรภายนอกที่ใช้บริการในด้านต่าง ๆ ของกองงานวิทยาเขต เป็นหน่วยงานกลางในการจัดเก็บและค้นหาเอกสารแก่ คณะวิชา ศูนย์ สถาบัน สำนัก และหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี  ที่ขอใช้บริการ งานเลขานุการดูแลและติดต่อประสานงาน การรับรองและอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหารและ ผู้มาติดต่อราชการกับมหาวิทยาลัยรับผิดชอบจัดประชุม ก.บ.ม/ก.บ.พ./คณบดี ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ประสานงานด้านเอกสารกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ได้แก่ งานพระราชทานปริญญาบัตร/งานวันหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล/งานวันฉัตรมงคลรัชกาลที่ 6 /งานวันมหาธีรราชเจ้า /งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์มรดกไทย /5 ธันวามหาราช

   

 

 โครงสร้าง