มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

งานแผนงานและวิเทศสัมพันธ์ภาระหน้าที่

     มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน การจัดทำคำของบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ จัดทำแผน/ผลการปฏิบัติงาน การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพหน่วยงานและรายงานการประเมินตนเอง จัดทำรายงานการควบคุมภายในของทุกหน่วยงานในกองงานวิทยาเขตจัดทำแบบสำรวจความ พึงพอใจรวมทั้งแบบสอบถามความคิดเห็น วิเคราะห์และประมวลผลโครงการ/กิจกรรมที่กองงานวิทยาเขตดำเนินการ ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์ประสานงานการบูรณาการความรู้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด(ศส.ศจ.)รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

        

 

โครงสร้าง