มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

   ปีที่ 18 ฉบับที่ 714 วันที่ 15 มกราคม 2560

   ปีที่ 18 ฉบับที่ 715 วันที่ 30 มกราคม 2560

   ปีที่ 18 ฉบับที่ 716 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

   ปีที่ 18 ฉบับที่ 717 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

   ปีที่ 18 ฉบับที่ 718 วันที่ 15 มีนาคม 2560 

   ปีที่ 18 ฉบับที่ 719 วันที่ 30 มีนาคม 2560 

   ปีที่ 18 ฉบับที่ 720 วันที่ 15 เมษายน 2560 

   ปีที่ 18 ฉบับที่ 721 วันที่ 30 เมษายน 2560 

  ปีที่ 18 ฉบับที่ 722 วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 

  ปีที่ 18 ฉบับที่ 723 วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 

   ปีที่ 18 ฉบับที่ 724 วันที่ 15 มิถุนายน 2560 

   ปีที่ 18 ฉบับที่ 725 วันที่ 30 มิถุนายน 2560 

   ปีที่ 18 ฉบับที่ 726 วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 

   ปีที่ 18 ฉบับที่ 727 วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 

   ปีที่ 18 ฉบับที่ 728 วันที่ 15 สิงหาคม 2560 

   ปีที่ 18 ฉบับที่ 729 วันที่ 30 สิงหาคม 2560 

   ปีที่ 18 ฉบับที่ 730 วันที่ 15 กันยายน 2560 

   ปีที่ 18 ฉบับที่ 731 วันที่ 30 กันยายน 2560 

   ปีที่ 18 ฉบับที่ 732 วันที่ 15 ตุลาคม 2560