มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

ติดต่อ  

ติดต่องานคลัง
หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก (กลาง) 034-253-10-19

034-253840-44
หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก (ตรง) 034-255098
   
ชื่อ-นามสกุล        เบอร์โทรภายใน
นางพิมพ์ใจ              สัจจาพิทักษ์ (หัวหน้างาน)   22170  
นางสาวกานต์พิชชา     ลิ้มประเสริฐยิ่ง                  22171  
นางวีนา                  พรมแตง                     22171
นางสาวกิ่งกาญจน์      อุณยเกียรติ                      22173  
นางฐิติพร                ณัฐวุฒิ 22174
นายสหวัสส์ อภินิหาร   22175
นางสาวนิจจารี  จันทร์จินดา 22175
นางมณฑา แสงสำลี 22176
นางสาวนภารัตน์ ด่านกลาง 22180
นางสาวสยุมพร ตามแนวธรรม 22180
นางสาวบุญญภา บุณยเลขา 22180
นางสาวดวงแก้ว สุวรรณดี 22181
นางสาวประคอง ผิวงาม  22181
นายวัชชิระ รุ่งเรือง 22182
นางสาวปาริชาติ ชูราศรี 22182
นางจริยา มัตสยะวนิชกุล 22183
นางสาวกชสร ลือทุกข์สิ้น 22184
นางรินลณันท์ วัชรศักดิ์ไพศาล 22184
นางปัทมา จิตรอิ่ม 22185
นายทวีทรัพย์ อรุณงามแสง  22185