มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

ติดต่อ  

ติดต่องานคลัง
หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก (กลาง)   034 - 253910 - 19  
    034 - 253840 - 44  
หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก (ตรง) 034-255098  
โทรสาร   034-255098  
         
ตำแหน่ง /ชื่อ ภายใน E - mail ติดต่อเรื่อง
หัวหน้างานคลัง 22170 ratanapo@su.ac.th  
 น.ส.รัตนาพร พิบูลย์อนันต์
     
นางสาวกานต์พิชชา ลิ้มประเสริฐยิ่ง 22171 pattama@su.ac.th สอบถามข้อมูลทั่วไป ติดตาม เร่งรัดเอกสาร
นางมุกดา บุญเต็ม 22173 mb_mookda@hotmail.com การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
นางสาวปาริชาติ  ชูราศรี 22175 - ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ
นางพิมพ์ใจ สัจจาพิทักษ์ 22183 pimjai@su.ac.th ข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษา    ค่าขึ้นทะเบียน ค่าลงทะเบียน
นางสุปัญญา แสนชมภู 22180 supunya@su.ac.th  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน  
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
นางสาวนภารัตน์   ด่านกลาง 22180 naparat@su.ac.th  การเบิกจ่ายเงินรายได้นอกงบประมาณ
นางมณฑา แสงสำลี 22176 montha@su.ac.th ค่าประกันอุบัติเหตุบุคลากร และนักศึกษา 
นักเรียนโรงเรียนสาธิต
นางฐิติพร ณัฐวุฒิ 22174 thitiporn_1@hotmail.com  การจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน / ประกันสังคม
นางธัญญธร  วัชรศักดิ์ไพศาล 22175 kamonrat@su.ac.th การจ่ายเงินรายได้นอกงบประมาณ  การจ่ายเช็ค
นางสาวเกศวารี  จันทร์แก้ว 22184 ketwaree@su.ac.th หน่วยงาน  บริษัท  ห้างร้าน  ใบเสร็จ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
นางปัทมา จิตรอิ่ม 22185 patama@su.ac.th เงินเดือนข้าราชการ พนักงาน (งบประมาณ) พนักงานราชการ
นางคำฟ้า ชมภูนุช 22185 kamfa@su.ac.th เงินเดือนพนักงาน (รายได้) ค่าจ้างชั่วคราว
นางสาวดวงแก้ว สุวรรณดี 22180 duangkae@su.ac.th  ทำบัตรประกันสังคม