มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

ติดต่อกองงานวิทยาเขตกองงานวิทยาเขต  มหาวิทยาลัยศิลปากร

เลขที่ 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ถนนราชมรรคาใน  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000

โทรศัพท์  0-3425-3910 ต่อ 22151

โทรสาร  0-3425-5099

 

กองงานวิทยาเขต, กองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะ  พระราชวังสนามจันทร์, กองกิจการนักศึกษา, กองบริการการศึกษา กองงานวิทยาเขต, กองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะ  พระราชวังสนามจันทร์, กองกิจการนักศึกษา, กองบริการการศึกษา

          แผนที่มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์