มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

ติดต่อ 

ติดต่องานการเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก (กลาง)   034 - 253910 - 19  
    034 - 253840 - 44  
หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก (ตรง) 034 - 255790  
โทรสาร   034 - 219279  
         
ชื่อ - นามสกุล
      เบอร์โทรภายใน
นางวราภรณ์ ฉัตรวงศ์พันธ์ (หัวหน้างาน) 22140

นางสาวภคปภา นาถะพินธุ 22141

นางยุภา แก้วจริยะพล 22142

นางณิชา

ปัญญาชัยรักษา 22143

นางสาวธิติมา สุทธิบุตร 22144

นายธีระศักดิ์ ทิมทอง 22141