มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

ติดต่อ 

ติดต่องานการเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก (กลาง)   034 - 253910 - 19  
    034 - 253840 - 44  
หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก (ตรง) 034 - 255790  
โทรสาร   034 - 255790, 219279  
         
ตำแหน่ง /ชื่อ เบอร์โทรภายใน E - mail ติดต่อเรื่อง
หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ 
นางวราภรณ์  ฉัตรวงศ์พันธ์
22140 waraporn@su.ac.th ข้อมูลทั่วไปของงานการเจ้าหน้าที่
นางภคปภา   เนียมวัน 22141 prakapapah@su.ac.th สอบถามข้อมูลทั่วไป ติดตาม เร่งรัดเอกสาร
นางยุภา แก้วจริยะพล 22142 yupa@su.ac.th สมัครงาน ผลการคัดเลือก จำนวนบุคลากร
นางณิชา ปัญญาชัยรักษา 22140 somjai@su.ac.th หนังสือรับรอง สัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน