มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

ติดต่อ 


งานประชาสัมพันธ์   กองงานวิทยาเขต
หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก (กลาง)   034 - 253910 - 19  
    034 - 253840 - 44  
หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก (ตรง) 034 - 242649  
โทรสาร   034 - 255099  
         
ตำแหน่ง /ชื่อ เบอร์โทรภายใน E - mail ติดต่อเรื่อง
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นางกนกรัตน์  พรประเสริฐ
22150 kanokrat@su.ac.th ข้อมูลทั่วไปของงานประชาสัมพันธ์
นายดำรงชัย   ตรีโชติ 22151 dumrongchai@hotmail.com สอบถามการผลิตสื่อฯ
น.ส.จริยา   สัจจาพิทักษ์ 22151 aiumjung@hotmail.com สอบถามด้านธุรการฯ
นางอรวรรณ มัจฉา 22151 the_orawan@hotmail.com สอบถามการส่งข้อมูลเพื่อเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ