มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

ติดต่อ 

งานประชาสัมพันธ์   กองงานวิทยาเขต
หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก (กลาง)   034 - 253910 - 19
     
หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก (ตรง) 034 - 242649
โทรสาร    
       
ชื่อ - สกุล เบอร์โทรภายใน  
นางกนกรัตน์   พรประเสริฐ  (หัวหน้างาน) 22150  
นางสาวจริยา   สัจจาพิทักษ์  22151  
นางสาวพรธิภัสร์   จารุเรืองพงศ์ 22151
นายจตุพร มัจฉา  22152