มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

ติดต่อ 

ติดต่องานพัสดุ
หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก (กลาง)   034 - 253910 - 19
    034 - 253840 - 44
หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก (ตรง) 034 - 219279
โทรสาร   034 - 219279
       
ชื่อ - สกุล เบอร์โทรภายใน
นางสุภาณี (หัวหน้างาน) สุชาตานนท์ 22104, 22190  
นายสมปอง ชมภูนุช 22191  
นางสาวอิ่มใจ วริวงศ์ 22192  
นางสาวศศินันท์ ชูราศรี 22193   
นางสุชาดา โสมขันเงิน 22192  
นางสาวณัชชาภัทร สุดล้ำเลิศ 22194  
นางสาวพินพัตร์ อิ่มสวาสดิ์ 22193  
 นางจริญญา  กุมาทะ 22195   
 นางบังอร  โพธิ์ศรีมา  22195  
นายธนาพงษ์ งิ้วทอง 22195