มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

ติดต่อ 

ติดต่องานพัสดุ
หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก (กลาง)   034 - 253910 - 19  
    034 - 253840 - 44  
หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก (ตรง) 034 - 219279  
โทรสาร   034 - 219279  
         
ตำแหน่ง /ชื่อ เบอร์โทรภายใน E - mail ติดต่อเรื่อง

(หัวหน้างานพัสดุ)

นายธงชัย

 

ฉัตรวงศ์พันธ์

22104,

22190

thong@su.ac.th ข้อมูลทั่วไปของงานพัสดุ
นายธงชัย ฉัตรวงศ์พันธ์ 22190 thong@su.ac.th จัดซื้อจัดหาพัสดุ
นางสาวศุภรา คูคู่สมุทร 22192 supara@su.ac.th การจำหน่ายพัสดุ
นางจริญญา กุมาทะ 22195 jarinya@su.ac.th สอบถามข้อมูลทั่วไป ติดตามเร่งรัดเอกสาร
นางสุภาณี สุชาตานนท์ 22194 ssupanee@su.ac.th จ้างเหมาบริการ จัดตลาดนัดวันพุธ และ50ปี
นางสาวอิ่มใจ วริวงศ์ 22191 imjai@su.ac.th ข้อมูลร้านค้าใน MIS และGFMIS
นายสมปอง ชมภูนุช 22191 sompong@su.ac.th จัดซื้อจัดหาพัสดุ  เบิกพัสดุห้องคลังพัสดุ