มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

ติดต่อ 

ติดต่องานสารบรรณ
หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก (กลาง)   034 - 253910 - 19  
    034 - 253840 - 44  
หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก (ตรง) 034 - 255791  
โทรสาร   -  
         
ตำแหน่ง /ชื่อ เบอร์โทร
ภายใน
E - mail ติดต่อเรื่อง
หัวหน้างานสารบรรณ 
นางอมรรัตน์ ดิฐสถาพรเจริญ
22130 amorn@su.ac.th ควบคุมดูแลงานสารบรรณทั้งหมด
นางน้อมจิตร ภูษิต 22131 nomchit@su.ac.th ข้อมูลเอกสารเข้ากรุงเทพ,หนังสือค่ารักษาพยาบาล (คนไข้ใน) และการขอกู้ยืมเงินกองทุนสวัสดิการทางวิชาการ
นางนิศารัตน์   พ่วงสมจิตร 22131 nisarat@su.ac.th e-doc, การออกเลขที่ ศธ 0520.201.1 และเลขที่คำสั่ง มศก.
นางสาวเอมอร สุดชารมย์ 22131 saimorn@su.ac.th จดหมายพัสดุลงทะเบียน และเอกสารส่งคณะวิชาต่าง ๆ ภายในมศก.
นางสาวพัชรินทร์ ทรงสุโรจน์ 22103 pcharin@su.ac.th งานเลขารองอธิการบดี (พระราชวังสนามจันทร์)
นางสาวจรินทร์ หาดแก้ว 22105 jarin@su.ac.th ควบคุมเอกสารส่งเก็บ, การประชุม ก.บ.ม. ก.บ.พ. คณบดี และงานเลขารองอธิการบด(ีพระราชวังสนามจันทร์)
นางสาวขนิษฐา อินทร์ปัญญา 22131 kanidtha@su.ac.th ข้อมูลเอกสารรับ-ส่ง จากหน่วยงานภายใน และภายนอก
นางสาวปวีณา หอมแก้ว 22131 paweena@su.ac.th เอกสารส่งคณะวิชาต่าง ๆ ภายใน มศก.
นายเพียรชัย วิจิตร 22133 - จัดพิมพ์สำเนาเอกสาร (Copyprint) และนำส่งจดหมายไปยังไปรษณีย์สนามจันทร์
นายโกวิท ครองระวะ 22131 kowit.k@su.ac.th การรับ-ส่งกระเป๋าเมล์