มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

บุคลากร


หัวหน้างานคลัง
  ชื่อ   นางพิมพ์ใจ   สัจจาพิทักษ์
  ตำแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
  โทรศัพท์   034-255098 ภายใน 22170
  อีเมล์   pimjai@su.ac.th
หน่วยธุรการ
  ชื่อ   นางสาวกานต์พิชชา ลิ้มประเสริฐยิ่ง
  ตำแหน่ง   นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (หัวหน้าหน่วย)
  โทรศัพท์   034-255098 ภายใน 22171
  อีเมล์   pattama@su.ac.th
  ชื่อ   นายทวีทรัพย์   อรุณงามแสง
  ตำแหน่ง   พนักงานธุรการ
  โทรศัพท์   034-255098 ภายใน 22185
  อีเมล์   -
  ชื่อ   นางสาววีนา พรมแตง
  ตำแหน่ง   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  โทรศัพท์   034-255098 ภายใน 22176
  อีเมล์   -
หน่วยการเงิน
  ชื่อ   นางพิมพ์ใจ สัจจาพิทักษ์
  ตำแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าหน่วย)
  โทรศัพท์   034-255098 ภายใน 22173
  อีเมล์   pimjai@su.ac.th
  ชื่อ   นางมณฑา แสงสำลี
  ตำแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
  โทรศัพท์   034-255098 ภายใน 22176
  อีเมล์   montha@su.ac.th
  ชื่อ   นางฐิติพร ณัฐวุฒิ
  ตำแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
  โทรศัพท์   034-255098 ภายใน 22174
  อีเมล์   thitiporn_1@hotmail.com
  ชื่อ   นางปัทมา  จิตรอิ่ม
  ตำแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
  โทรศัพท์   034-255098 ภายใน 22175
  อีเมล์   lotuspat@hotmail.com
  ชื่อ   นางรินลณันท์  วัชรศักดิ์ไพศาล
  ตำแหน่ง   นักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  โทรศัพท์   034-255098 ภายใน 22175
  อีเมล์   kamonrat@su.ac.th
  ชื่อ   นางสาวปาริชาติ ชูราศรี
  ตำแหน่ง   นักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  โทรศัพท์   034-255098 ภายใน 22175
  อีเมล์   -
  ชื่อ   นางสาวบุญญภา  บุณยเลขา
  ตำแหน่ง   นักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  โทรศัพท์   034-255098 ภายใน 22175
  อีเมล์   -
  ชื่อ   นางสาวประคอง ผิิวงาม
  ตำแหน่ง   นักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  โทรศัพท์   034-255098 ภายใน 22175
  อีเมล์   -
  ชื่อ   นายสหวัสส์  อภินิหาร
  ตำแหน่ง   นักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  โทรศัพท์   034-255098 ภายใน 22175
  อีเมล์   -
หน่วยงบประมาณ
  ชื่อ   นางสุปัญญา แสนชมภู
  ตำแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าหน่วย)
  โทรศัพท์   034-255098 ภายใน 22180
  อีเมล์   supanya@su.ac.th
  ชื่อ   นางสาวนภารัตน์ ด่านกลาง
  ตำแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
  โทรศัพท์   034-255098 ภายใน 22180
  อีเมล์   naparat@su.ac.th
  ชื่อ   นางสาวดวงแก้ว สุวรรณดี
  ตำแหน่ง   นักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  โทรศัพท์   034-255098 ภายใน 22180
  อีเมล์   duangkaesu.ac.th
  ชื่อ   นายวัชชิระ รุ่งเรือง
  ตำแหน่ง   นักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  โทรศัพท์   034-255098 ภายใน 22180
  อีเมล์   W_atchir@hotmail.com
หน่วยบัญชี
  ชื่อ   นางสาวกชสร ลือทุกข์สิ้น
  ตำแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ  (หัวหน้าหน่วย)
  โทรศัพท์  
034-255098 ภายใน 22183
  อีเมล์   sangjan2512@hotmail.com
  ชื่อ   นางคำฟ้า ชมภูนุช
  ตำแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
  โทรศัพท์   034-255098 ภายใน 22185
  อีเมล์   kamfa@su.ac.th, kamfa@hotmail.com
  ชื่อ   นางจริยา  มัตสยะวินิชกูล
  ตำแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
  โทรศัพท์   034-255098 ภายใน 22184
  อีเมล์    nene.jun.sn@hotmail.com
  ชื่อ   นางสาวกิ่งกาญจน์  อุณยเกียรติ
  ตำแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชี
  โทรศัพท์   034-255098 ภายใน 22184
  อีเมล์    -