มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

บุคลากร


หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่
     ชื่อ   นางวราภรณ์ ฉััตรวงศ์พันธ์
  ตำแหน่ง   บุคลากร ชำนาญการพิเศษ
  โทรศัพท์   034-255790  ภายใน 22140
  อีเมล์   waraporn@su.ac.th
หน่วยธุรการ
  ชื่อ   นางสาวภคปภา นาถะพินธุ
  ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ (หัวหน้าหน่วย)
  โทรศัพท์   034-255790 ภายใน 22141
  อีเมล์   prakapapah@su.ac.th
  ชื่อ   -
  ตำแหน่ง   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ว่าง)
  โทรศัพท์   -
  อีเมล์   -
  ชื่อ   นายธีระศักดิ์ ทิมทอง
  ตำแหน่ง   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  โทรศัพท์   034-255790 ภายใน 22141
  อีเมล์   -
หน่วยบริหารงานบุคคล
  ชื่อ   นางยุภา แก้วจริยะพล
  ตำแหน่ง   บุคลากรชำนาญการ (หัวหน้าหน่วย)
  โทรศัพท์   034-255790 ภายใน 22142
  อีเมล์   Yupa@su.ac.th
  ชื่อ    นางสาวธิติมา สุทธิบุตร
  ตำแหน่ง   นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
  โทรศัพท์   034-255790 ภายใน 22144
  อีเมล์   thitima.s@su.ac.th
 
หน่วยทะเบียนประวัติ
 
ชื่อ  นางณิชา ปัญญาชัยรักษา
ตำแหน่ง  บุคลากรชำนาญการ
โทรศัพท์  034-255790 ภายใน 22143
อีเมล์  somjai@su.ac.th
     
           ชื่อ    
ตำแหน่ง  นิติกร (ว่าง)
โทรศัพท์  034-255790  ภายใน  22120
อีเมล์  -