มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

บุคลากร


หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
  ชื่อ   นางกนกรัตน์ พรประเสริฐ
  ตำแหน่ง   นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
  โทรศัพท์   034-242649 ภายใน 22150
  อีเมล์   Kanokrat@su.ac.th, Rosythailand@hotmil.com
หน่วยธุรการ
  ชื่อ   นางสาวจริยา สัจจาพิทักษ์
  ตำแหน่ง   นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (หัวหน้าหน่วย)
  โทรศัพท์   034-242649 ภายใน 22151
  อีเมล์   aiumjung@hotmail.com
  ชื่อ   นางสาวพรธิภัสร์ จารุเรืองพงศ์
  ตำแหน่ง   พนักงานธรุการ
  โทรศัพท์   034-242649 ภายใน 22151
  อีเมล์   -
หน่วยข่าวสารและเผยแพร่
  ชื่อ   นางกนกรัตน์ พรประเสริฐ
  ตำแหน่ง   นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ (รักษาการหัวหน้าหน่วย)
  โทรศัพท์   034-242649 ภายใน 22150
  อีเมล์   Kanokrat@su.ac.th, Rosythailand@hotmail.com
  ชื่อ   นางสาววรางคณา  เพชรสน
  ตำแหน่ง   นักประชาสัมพันธ์
  โทรศัพท์   034-242649 ภายใน 22151
  อีเมล์   -
หน่วยโสตทัศนูปกรณ์
  ชื่อ   -
  ตำแหน่ง   นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการ (หัวหน้าหน่วย)
  โทรศัพท์   034-242649 ภายใน 22151
  อีเมล์    
  ชื่อ   นายจตุพร มัจฉา
  ตำแหน่ง   นายช่าง (นักวิชาการช่างศิลป์) ปฏิบัติการ
  โทรศัพท์   034-242649 ภายใน  22151
  อีเมล์   man_man91@hotmail.com