มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

บุคลากร 

หัวหน้างานพัสดุ
  ชื่อ   นางสาวศุภรา  คูคู่สมุทร
  ตำแหน่ง   นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
  โทรศัพท์   034-219279    ภายใน  22190
  อีเมล์   supara@su.ac.th
หน่วยธุรการ
  ชื่อ   นางจริญญา กุมาทะ
  ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าหน่วย)
  โทรศัพท์   034-219279 ภายใน 22195
  อีเมล์   jarinya@su.ac.th
  ชื่อ   นางบังอร โพธิ์ศรีมา
  ตำแหน่ง   ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
  โทรศัพท์   034-219279 ภายใน 22193
  อีเมล์   Bung-orn@su.ac.th
  ชื่อ   นายธนาพงษ์ งิ้วทอง
  ตำแหน่ง   พนักงานธุรการ
  โทรศัพท์   034-219279 ภายใน 22193
  อีเมล์   -
หน่วยจัดซื้อจัดหา  
  ชื่อ   นายสมปอง  ชมภูนุช
  ตำแหน่ง   นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าหน่วย)
  โทรศัพท์   034-219279
  อีเมล์   sompong@su.ac.th
  ชื่อ   นางสุภาณี สุชาตานนท์
  ตำแหน่ง   นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ
  โทรศัพท์   034-219279 ภายใน 22194
  อีเมล์   ssupanee@su.ac.th
  ชื่อ    นางสาวอิ่มใจ วริวงศ์
  ตำแหน่ง   นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
  โทรศัพท์   034-219279 ภายใน 22191
  อีเมล์    imjai@su.ac.th
 
            ชื่อ   นางสาวศศินันท์  ภูศรี
  ตำแหน่ง   นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
  โทรศัพท์   034-219279  ภายใน  22190
  อีเมล์   -
หน่วยซ่อมบำรุงและทะเบียนพัสดุ
  ชื่อ   นางสาวศุภรา คูคู่สมุทร
  ตำแหน่ง   นักวิชาการพัสดุชำนาญการ (หัวหน้าหน่วย)
  โทรศัพท์   034-219279 ภายใน 22192
  อีเมล์   supara@su.ac.th

         

  ชื่อ   นางสาวณัชชาภัทร  สุดล้ำเลิศ
  ตำแหน่ง   นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
  โทรศัพท์   034-219279  ภายใน  22190
  อีเมล์    -

         

  ชื่อ   นางสาวสุชาดา  จานชัยภูมิ
  ตำแหน่ง   นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
  โทรศัพท์   034-219279  ภายใน  22190
  อีเมล์    -

          

  ชื่อ   นางสาวพินพัตร์  อิ่มสวาสดิ์
  ตำแหน่ง   นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
  โทรศัพท์   034-219279  ภายใน  22190
  อีเมล์    -