มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

บุคลากร


หัวหน้างานสารบรรณ
  ชื่อ   นางนิศารัตน์  พ่วงสมจิตร
  ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
  โทรศัพท์   034-255791 034-255791  ภายใน 22130
  อีเมล์   nisarat@su.ac.th
 
หน่วยสารบรรณ
 
  ชื่อ   นางนิศารัตน์ พ่วงสมจิตร
  ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ  (หัวหน้าหน่วย)
  โทรศัพท์   034-255791 ภายใน 22131
  อีเมล์   nisarat@su.ac.th
  ชื่อ   นางสาวพัชรินทร์ ทรงสุโรจน์
  ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ชำนาญการพิเศษ
  โทรศัพท์   034-253845 ภายใน 22134
  อีเมล์   peharin@su.ac.th
  ชื่อ   นางสาวเอมอร สุดชารมย์
  ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
  โทรศัพท์   034-255791 ภายใน 22131
  อีเมล์   saimorn@su.ac.th
  ชื่อ   นางสาวปุณยนุช หอมแก้ว
  ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  โทรศัพท์   034-255791 ภายใน 22131
  อีเมล์   paweena@su.ac.th
  ชื่อ   นายอัครชา   ชุมพลปกรณ์
  ตำแหน่ง   นักบริหารงานทั่วไป
  โทรศัพท์   034-255791 ภายใน 22131
  อีเมล์    
 
หน่วยเก็บเอกสาร
  ชื่อ   นางสาวขนิษฐา อินทร์ปัญญา
  ตำแหน่ง   นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (หัวหน้าหน่วย)
  โทรศัพท์   034-255791 ภายใน 22131
  อีเมล์   kanidtha@su.ac.th
  ชื่อ   นายภูวนาท  คำแผง
  ตำแหน่ง    
  โทรศัพท์   034-255791 ภายใน 22133
  อีเมล์   -
  ชื่อ   นายโกวิท ครองระวะ
  ตำแหน่ง   นักบริหารงานทั่วไป
  โทรศัพท์   034-255791 ภายใน 22131
  อีเมล์   kowit_k@su.ac.th