มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

บุคลากร


หัวหน้างานแผนงานและวิเทศสัมพันธ์
  ชื่อ   นางฉัตรสุดา แก้วนุช
  ตำแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  โทรศัพท์   034-253910-9 ภายใน 22160 หรือ 034-219193
  อีเมล์    nutchare@su.ac.th
หน่วยธุรการ
  ชื่อ   -
  ตำแหน่ง   -
  โทรศัพท์  

-

  อีเมล์   -
หน่วยแผนและงบประมาณ
  ชื่อ    นางสาวนุชจรี มิตรเจริญถาวร
  ตำแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  โทรศัพท์   034-253910-9 ภายใน 22161 หรือ 034-219193
  อีเมล์    
หน่วยวิเทศสัมพันธ์
  ชื่อ   นางสาววริษา ติยะภูมิ
  ตำแหน่ง   นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
  โทรศัพท์  

034-253910-9 ภายใน 22162 หรือ 034-219193

  อีเมล์   warisa@su.ac.th