มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

ภาระหน้าที่งานสารบรรณ

      มีหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการรับและส่งหนังสือ/เอกสาร/สิ่งของจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย และระหว่างวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ วังท่าพระ สำนัก งานอธิการบดีตลิ่งชันวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ให้กับคณะวิชา ศูนย์ สถาบัน สำนักและหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี ดำเนินการออกเลขที่คำสั่งวิทยาเขตฯ/ออกเลขที่หนังสือ การร่างหนังสือโต้ตอบกับส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งภายในและภาย นอกมหาวิทยาลัย  จัดพิมพ์เอกสารพร้อมนำส่งให้งานวินัยและนิติการ ควบคุม/ตรวจสอบหนังสือเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ ดำเนินการส่งจดหมาย พัสดุภัณฑ์ ธนาณัติทางไปรษณีย์ ไปยังที่ทำการไปรษณีย์สนามจันทร์ ดำเนินการรับ จดหมายจากที่ทำการไปรษณีย์นครปฐม และคัดแยกส่งคณะวิชา ศูนย์ สถาบัน สำนัก หน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี หอพัก นักศึกษาและบ้านพักข้าราชการในมหาวิทยาลัย ให้บริการทางด้านจัดพิมพ์สำเนาเอกสารหน่วยงานใน สำนักงานอธิการบดีและนักศึกษาที่ขอ ความอนุเคราะห์มา พร้อมดูแลรักษาเครื่องให้อยู่ในสภาพใช้งานได้  ดำเนิน การจัดทำหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล (คนไข้ใน)  บันทึกและดำเนินการรับข้อร้องเรียนจากบุคลากร นักศึกษาและบุคลากรภายนอกที่ใช้บริการในด้านต่าง ๆ ของกองงานวิทยาเขต เป็นหน่วยงานกลางในการจัดเก็บและค้นหาเอกสารแก่ คณะวิชา ศูนย์ สถาบัน สำนัก และหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีที่ขอใช้บริการ งานเลขานุการดูแลและติดต่อประสานงาน การรับรองและอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหารและผู้มาติดต่อราชการ กับมหาวิทยาลัยรับผิดชอบจัดประชุม ก.บ.ม / ก.บ.พ. / คณบดีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ประสานงานด้านเอกสารกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ได้แก่ งานพระราชทานปริญญาบัตร / งานวันหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล / งาน วันฉัตรมงคลรัชกาลที่ 6/งานวันมหาธีรราชเจ้า /งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์มรดกไทย /5 ธันวามหาราช

 
  
 
 
โครงสร้าง
 
 
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
         มีหน้าที่เกี่ยวกับด้านบริหารงานบุคคลในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ดำเนินการคัดเลือกเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่ง โอน-ย้ายข้าราชการ ดำเนินการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว จัดทำสัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน และสัญญาจ้างชาวต่างประเทศ ปรับวุฒิ เพิ่มวุฒิ เปลี่ยนตำแหน่ง เลื่อนระดับข้าราชการ และลูกจ้างฯ ดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนขั้นค่าจ้างและเงินค่าตอบแทนพิเศษ ดำเนินการประเมินผลทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ จัดทำแบบคำขอกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย จัดทำข้อมูลเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ประกอบคำขอตั้งงบประมาณเงินแผ่นดิน รายได้ ประจำปี จัดทำคำสั่งแต่งตั้งรักษา ราชการแทน รักษาการในตำแหน่ง และคำสั่งอื่นๆ จัดทำหนังสือรับรองเงินเดือน/ค่าจ้าง รับรองตำแหน่ง รับรองอายุราชการ จัดทำหนังสือแจ้งการเปลี่ยนชื่อ คำนำหน้าชื่อและชื่อสกุล จัดทำคำขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จ่ายและรับคืน รวมทั้งเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุ ตรวจสอบ ประสาน งานการขอทำบัตรประจำตัวของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง รวมทั้งข้าราชการบำนาญ ตรวจสอบ ลงรายการ นำเสนอขออนุญาต และจัดเก็บใบลาทุกประเภท จัดทำรายงานแจ้งสถิติการลาประเภทต่างๆ ของบุคลากรของกองงานวิทยาเขต จัดทำโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร รวบรวมข้อมูลเอกสารประวัติของบุคลากรเก็บเข้าแฟ้ม และให้บริการ ตรวจสอบ ค้นหา
 
 

            

 

โครงสร้าง

  งานประชาสัมพันธ์

 
          มีหน้าที่ความรับผิดชอบการให้บริการ การออกแบบและผลิตสื่อในการประชาสัมพันธ์ การถ่ายภาพพิธีการและกิจกรรมต่าง ๆ เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทำข่าว เขียนข่าว แถลงข่าว สัมภาษณ์และส่งข่าวให้สื่อมวลชนในภาคตะวันตกเพื่อเผยแพร่ รวมทั้งการต้อนรับอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงาน บุคคลที่มาเยี่ยมชมและสื่อมวลชนที่มาทำข่าว ประสานงานกับหน่วยงาน บุคคลที่มาขอถ่ายทำละคร ภาพยนตร์ โฆษณาฯ ที่อยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัย จัดส่งเอกสารแนะนำมหาวิทยาลัยและเป็นหน่วยประชาสัมพันธ์ประจำของวิทยาเขต
 
 

           

 

โครงสร้าง

  งานแผนงานและวิเทศสัมพันธ์

     มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการด้าน การวิเคราะห์นโยบายและแผน การจัดทำคำของบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ จัดทำแผน/ผลการปฏิบัติงาน การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพหน่วยงานและรายงานการประเมินตนเอง จัดทำรายงานการควบคุมภายในของทุกหน่วยงานในกองงานวิทยาเขตจัดทำแบบสำรวจความ พึงพอใจรวมทั้งแบบสอบถามความคิดเห็น วิเคราะห์และประมวลผลโครงการ/กิจกรรมที่กองงานวิทยาเขตดำเนินการ ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์ประสานงานการบูรณาการความรู้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด(ศส.ศจ.)รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

           

 

โครงสร้าง

  งานคลัง

     งานคลัง เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจหลักในสังกัดกองงานวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดีมีหน้าที่ในการดำเนินการให้บริการ รับ – เบิกจ่ายเงินแก่คณะวิชาและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

 

         

 

โครงสร้าง

 

  งานพัสดุ

     งานพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบการดำเนินงานด้านการพัสดุในการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง โดยดำเนินการสืบราคา  สอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง กรรมการตรวจรับและกรรมการตรวจการจ้าง ดำเนินการจัดทำใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง จัดทำสัญญาซื้อขายและสัญญาจ้างกับบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ และตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดำเนินการตรวจสอบและควบคุมการเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค และอำนวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการตรวจรับและตรวจการจ้างดำเนินการซ่อม บำรุงรักษาพัสดุ จัดทำทะเบียนควบคุมการรับ - จ่ายพัสดุ   ดำเนินการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ประจำปี และดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่ใช้แล้วเสื่อมสภาพในแต่ละปี งานพัสดุมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งหมด จำนวน  9  คน

 

         

 

โครงสร้าง