มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

ระเบียบและหลักเกณฑ์ต่าง ๆพระราชบัญญัติ

 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากรพ.ศ.2530 >>Download
 2. พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547  >>Download
 3. พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 >> Download
 4. พระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551 >> Download

พระราชกำหนด พระราชกฤษฏีกา

 1. พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงื่อนอื่นในลักษณะเีดียวกัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549 >>Download
 2. พระราชกฤษฏีกาการจ่ายเงินเดือน เงินบำเหน็จ บำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535>>Download
 3. พระราชกฤษฎีกาหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ
  (แบบที่ 3) พ.ศ. 2550 >> Download

ข้อบังคับ

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2552>> Download
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546>> Download
 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการดำรงตำแหน่งทางวิชาการพนักงานของมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ. 2547 >> Download 
 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการดำรงตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
  >> Download
 5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการดำรงตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
  >> Download 
 6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้แก้ไขคำว่า "พนักงานมหาวิทยาลัย เป็นคำว่า พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา" >> Download
 7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยการลงโทษทางวินัยและการสั่งพักราชการและสั่งให้ออกจากราชการ
  ไว้ก่อน พ.ศ. 2553 >> Download
 8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรง
  ตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2554 >> Download
 9. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2554 >> Download
 10. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555  >> Download
 11. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  ว่าด้วยมาตรฐานการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง
  การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง การย้ายและการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555  >> Download
 12. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไข และการพิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนใน
  สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 >> Download
 13. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  ว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554  >> Download

 กฎ ระเบียบ

 1. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2544 >> Download   และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลิ่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2552 Download
 2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม >> Download
 3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม >> Download 
 4. ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2535 >> Download 
 5. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 >> Download 
 6. ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539 >> Download 
 7. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 >> Download 
 8. ระเบียบการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประทศ พ.ศ.2549 >> Download 
 9. ระเบียบการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ พ.ศ.2542 >> Download 
 10. ระเบียบการขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
  พ.ศ.2536 >> Download 
 11. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม พ.ศ.2536 >> Download 
 12. ระเบียบกระทรวงการคลังเลืิ่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ >> Download
 13. ระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยการลาพ.ศ.2555 >> Download
 14. กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 >> Download
 15. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. 2519 >> Download
 16. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2554 >> Download
 17. ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 >> Download
 18. ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร  ว่าด้วยการขึ้นเงินเดือนประจำปีให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
  พ.ศ. 2555 >> Download
 19. ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร  ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรง
  ตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 >> Download
 20. ระเีบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม  ดูงาน  และปฏิบัติงานวิจัย
  พ.ศ. 2550 >> Download
 21. ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนตามวุฒิและการเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียน
  ประวัติ พ.ศ. 2553 >> Download

ประกาศ

 1. ประกาศ ก.บ.พ. สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย >> Download
 2. ประกาศ ก.บ.พ. การเบิกค่าใช้จ่ายในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัย >> Download
 3. ประกาศ ก.บ.พ. หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งและประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย>> Download
 4. ประกาศ มศก. หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นลูกจ้างชั่วคราว >> Download
 5. ประกาศ มศก. หลักเกณฑ์การมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก >> Download
 6. ประกาศ มศก. หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง
  สูงขึ้น พ.ศ. 2555 >> Download
 7. ประกาศ มศก. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน  ระดับงาน และระดับฝ่ายหรือ
  เทียบเท่า พ.ศ. 2555 >> Download
 8. ประกาศ มศก. หลักเกณฑ์ละวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน ระดับงาน และระดับฝ่ายหรือ
  เทียบเท่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556  >> Download
 9. ประกาศ มศก. บัญชีเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  >> Download
 10. ประกาศ มศก. กำหนดสัดส่วนภาระงานในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและเพิ่มสมรรถนะสำหรับการปฏิบัติงานในส่วนสำนักงาน
  อธิการบดี >> Download
 11. ประกาศ กบพ. หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง และแต่งตั้ง และประเมินการปฏิบัติงานพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา >> Download
 12. ประกาศ กบม. การกำหนดมาตรฐานค่าระดับที่คาดหวังในความสามารถหรือสมรรถนะสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งของข้าราชการ
  >> Download
 13. ประกาศ กบพ. การกำหนดมาตรฐานค่าระดับที่คาดหวังในความสามารถหรือสมรรถนะสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งของพนักงานใน
  สถาบันอุดมศึกษา >> Download
 14. ประกาศ มศก. กำหนดค่ากลางฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับเลื่อนเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา >> Download
 15. ประกาศ มศก. หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย  >> Download
 16. ประกาศ กพร. ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 และแนวทางการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
  พนักงานราชการ  >> Download
 17. ประกาศ กพร. สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554  >> Download
 18. ประกาศ กพร. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 >> Download
 19. ประกาศ กพร. เครื่องแบบพิธีการพนักงานราชการ พ.ศ. 2552  >> Download

คำสั่ง

 1. แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร >> Download 
 2. คำสั่ง มศก. มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (794/2551)  >> Download
 3. คำสั่ง มศก. มอบอำนาจหน้าที่ให้ผู้ช่วยอธิการบดี (1448/2551) >> Download  
 4. คำสั่ง มศก. มอบอำนาจหน้าที่ให้ผู้ช่วยอธิการบดี (ฉบับที่ 3)(67/2553) >>Download 
 5. คำสั่ง มศก. มอบอำนาจหน้าที่ให้คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ และหัวหน้า หน่วยงานที่   เทียบเท่าคณะ (1542/2550) >> Download
 6. คำสั่ง มศก. มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองและหัวหน้า  หน่วยงานเทียบเท่ากองในสำนักงานอธิการบดี (2116/2550) >> Download 
 7. คำสั่ง มศก. มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ผู้อำนวยการสำนักงา่นตรวจสอบภายใน (2117/2550) >> Download
 8. คำสั่งทบวงมอบอำนาจธิการบดีให้ปฏิบัติราชการแทน (122/2542) >> Download
 9. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการมอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด (สกอ.446/2549) >> Download
 10. คำสั่ง สกอ. มอบอำนาจให้อธิการบดีลงนามหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน (347/2548) >> Download
 11. คำสั่ง มศก. มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (116/2556  >> Download
 12. คำสั่ง มศก. มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (117/2556)  >> Download

อื่น ๆ

 1. บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการ >> Download
 2. บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ >> Download
 3. บัญชีเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ >> Download
 4. บัญชีเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหารงานและปฏิบัติงานทั่วไป >> Download
 5. ตารางค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6)  >> Download
 6. มติ อ.ก.ม. กำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสาย >> Download
 7. บุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน  >> Download
 8. หนังสือกระทรวงการคลังให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ารับการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติธรรม >> Download
 9. รายชื่อประเทศที่มีข้อตกลงยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า)  >> Download
 10. ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนแต่ละประเภทและระดับตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
  ที่ปรับปรุงใหม่  >> Download
 11. การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ณ วันที่  1  มกราคม  2555  >> Download
 12. การกำหนดชื่อตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ  >> Download
 13. รายชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (ไทย-อังกฤษ)  >> Download
 14. การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง  >> Download
 15. อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของข้าราชการพลเืรือนสามัญ  >> Download
 16. บัญชี 15 การขอเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจำ  >> Download
 17. บัญชี 18 การขอเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ (พนักงาน)
  >> Download
 18. บัญชี 32 การขอเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ  >> Download
 19. บัญชี 41 การขอเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ  >> Download
 20. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร  >> Download
 21. ประมวลคำถาม - คำตอบเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555  ในการ
  ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ เมื่อวันที่ 15, 22  มีนาคม  2555  ณ  โรงแรมตรัง  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  >> Download
 22. การจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์  >> Download