มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

สรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ จำนวน 7 ตำแหน่ง ด้วยในปี 2558 กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จำกัด จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 7 ตำแหน่ง และเพื่อให้การสรรหาดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ จำนวน 7 ตำแหน่ง ดังนี้. 1.ประธานกรรมการ 2.กรรมการผู้แทนสำนักงานอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ (1) 3.กรรมการผู้แทนคณะอักษรศาสตร์ 4.กรรมการผู้แทนคณะศึกษาศาสตร์ 5.กรรมการผู้แทนคณะมัณฑนศิลป์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6.กรรมการผู้แทนคณะจิตรกรรมฯ และคณะโบราณคดี 7.เลขานุการ . ผู้ประสงค์จะสมัครรับการสรรหา ให้ขอและยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนด ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร   จำกัด  ทั้ง   2   วิทยาเขต   ระหว่างวันที่  1  –  25  ธันวาคม  2558 . การลงคะแนนสรรหาจะกระทำในวันที่ 20 มกราคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00 – 14.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านสังกัด . อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.co-op.su.ac.th/