มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2560 โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน  ประจำปี 2560
 เรื่อง  พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร  
ให้แก่บุคลากรกองงานวิทยาเขตและกองบริการอาคารสถานที่ และยานพาหนะ  พระราชวังสนามจันทร์  
ในวันศุกร์ที่  18  สิงหาคม  2560  ณ  ห้องประชุมชั้น 7  อาคาร  50  ปี  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จังหวัดนครปฐม

 

 

วันที่: 
18 สค. 60