มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

อัตรากำลังอัตรากำลังกองงานวิทยาเขต

รายการ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานประจำ
พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานชั่วคราว ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างมหาวิทยาลัยประเภทลูกจ้างประจำ ลูกจ้างมหาวิทยาลัยประเภทลูกจ้าง
ชั่วคราว
รวม
ชาย - 1 3 3 1 - 2 10
หญิง 4 19 14 6 - 1 - 44
รวม 4

20

17 9 1 1 2 54

 อัตรากำลังแยกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน ข้าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานประจำ พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานชั่วคราว ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างมหาวิทยาลัยประเภทพนักประจำ ลูกจ้างมหาวิทยาลัยประเภท
ชั่วคราว
รวม
สำนักงานอธิการบดี - - - - - - - -
งานสารบรรณ 2 1 1 3 - - - 8
งานการเจ้าหน้าที่ - 4 1 2 - - 1 7
งานประชาสัมพันธ์ - 1 2 1 - 1 - 5
งานแผนงานและ
วิเทศสัมพันธ์
- 1 1 - - - - 2
งานคลัง 2 7 8 3 - - 1 21
งานพัสดุ - 6 4 - 1 - - 11
รวม 4 20 17 9 1 1 2 54

อัตรากำลังแยกตามระดับการศึกษา

รายการ

ข้าราชการ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานประจำ

พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานชั่วคราว

ลูกจ้างประจำ

ลูกจ้างมหาวิทยาลัยประเภทพนักประจำ

ลูกจ้างมหาวิทยาลัยประเภท
ชั่วคราว

รวม

สูงกว่าปริญญาตรี

-

4

1

-

-

-

-

5

ปริญญาตรี

4

15

16

6

-

1 1 43

ต่ำกว่าปริญญาตรี

-

1

-

3

1

-

1

6

รวม

4

20

17

9

1

1

2

54

หน่วย : คน 

ข้อมูล   25  เมษายน  2560