มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สังกัดงานพัสดุ                  ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปการ  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  เรื่อง รับสมัครสอบ
คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป  
สังกัดงานพัสดุ  กองงานวิทยาเขต   ซึ่งปิดรับสมัครไปแล้วเมื่อวันที่  17  กุมภาพันธ์  2560
และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน และเวลาสถานที่สอบคัดเลือกฯ ในวันที่
23  กุมภาพันธ์  2560  นั้น  ทางคณะกรรมการฯ ขอเลื่อนประกาศดังกล่าวเป็นวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560