มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

เอกสารดาวน์โหลด


AttachmentSize
ใบสมัครสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย131.4 KB
ใบสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว1.05 MB
แบบหนังสือขอลาออกราชการ50.02 KB
แบบรายงานข้อพันธะผูกพัน156.93 KB
แบบหนังสือขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือรับรอง99.58 KB
แบบใบลาศึกษานอกเวลาราชการ126.6 KB
แบบใบลาอุปสมบท64.44 KB
แบบใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด117.53 KB
แบบใบลาพักผ่อน98.97 KB
แบบยกเลิกวันลา105.78 KB
แบบรายงานผลการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมและพัฒนา)146.71 KB
แบบใบสมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ71.44 KB
แบบนำส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ94.25 KB
แบบใบคำขอถอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ145.77 KB
แบบใบลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ145.42 KB
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย146.67 KB
แบบคำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542572.07 KB