มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

เอกสารดาวน์โหลด


AttachmentSize
ใบสมัครสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย131.4 KB
แบบหนังสือขอลาออกราชการ50.02 KB
แบบรายงานข้อพันธะผูกพัน156.93 KB
แบบหนังสือขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือรับรอง99.58 KB
แบบใบลาศึกษานอกเวลาราชการ126.6 KB
แบบใบลาอุปสมบท64.44 KB
แบบใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด117.53 KB
แบบใบลาพักผ่อน98.97 KB
แบบยกเลิกวันลา105.78 KB
แบบรายงานผลการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมและพัฒนา)146.71 KB
แบบใบสมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ71.44 KB
แบบนำส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ94.25 KB
แบบใบคำขอถอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ145.77 KB
แบบใบลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ145.42 KB
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย146.67 KB
แบบคำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542572.07 KB