มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

โครงการการจัดการความรู้สำนักงานอธิการบดี (KM)ภาพประกอบ
โครงการการจัดการความรู้สำนักงานอธิการบดี (KM)
สำนักงานอธิการบดี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เพื่อสรุปหาแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกลั่นกรองและตรวจสอบโครงการ
ในวันศุกร์ที่  19  มิถุนายน  2558 เวลา 08.30 - 13.00 น.
ณ ห้องประชุม อธ 1302 ชั้น 3  สำนักงานอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์