มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

5ส Big Cleaning Dayกิจกรรม 5ส Big Cleaning Day
กองงานวิทยาเขตร่วมกับกองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะ
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยมี ผศ.ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด
วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

 


 


วันที่: 
9 ตค. 60