มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

ผู้บริหารผู้บริหาร

 

ศาสตราจารย์ ดร.คณิต   เขียววิชัย

รองอธิการบดี   พระราชวังสนามจันทร์
 
             
รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  พูลเทพ
ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์
 
     
   
   นายสมหมาย  ตันธุวปฐม  
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขต
 

หัวหน้างาน

     
   
     
งานสารบรรณ
นางนิศารัตน์  พ่วงสมจิตร
     
   
     
งานการเจ้าหน้าที่
นางวราภรณ์ ฉัตรวงศ์พันธ์
     
   
     
งานประชาสัมพันธ์
นางกนกรัตน์ พรประเสริฐ
     
   
     
งานแผนงานและวิเทศสัมพันธ์
นางสาวนุชจรี  มิตรเจริญถาวร
     
 

 

 
     
งานคลัง
นางพิมพ์ใจ  สัจจาพิทักษ์
     
 

 

 
     
หัวหน้างานพัสดุ
นางสุภาณี  สุชาตานนท์