มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

ผู้บริหารผู้บริหาร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาเจรา  พัฒนถาบุต

รองอธิการบดี   พระราชวังสนามจันทร์
 
        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์  หุดากร
ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์
 
     
   
     
ผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขต
 

หัวหน้างาน

     
   
     
งานสารบรรณ
นางนิศารัตน์  พ่วงสมจิตร
     
   
     
งานการเจ้าหน้าที่
นางวราภรณ์ ฉัตรวงศ์พันธ์
     
   
     
งานประชาสัมพันธ์
นางกนกรัตน์ พรประเสริฐ
     
   
     
งานแผนงานและวิเทศสัมพันธ์
นางสาวนุชจรี  มิตรเจริญถาวร
     
 

 

 
     
งานคลัง
นางพิมพ์ใจ  สัจจาพิทักษ์
     
 

 

 
     
หัวหน้างานพัสดุ
นางสุภาณี  สุชาตานนท์