มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

ประวัติกองงาน          กองงานวิทยาเขต ได้รับอนุมัติให้แบ่งส่วนราชการเป็นหน่วยงานระดับกองในสังกัดสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย  ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วยหน่วยงานภายใน  7 งาน คือ

 

 1. งานสารบรรณ
 2. งานการเจ้าหน้าที่
 3. งานประชาสัมพันธ์
 4. งานแผนงานและวิเทศสัมพันธ์
 5. งานคลัง
 6. งานพัสดุ
 7. งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

         ต่อมาสภามหาวิทยาลัยศิลปากรในการประชุม ครั้งที่  5/2550    เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2550  ให้ประกาศจัดตั้งและแบ่งหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 17   กันยายน  2550  แยกงานอาคารสถานที่และยานพาหนะจัดตั้งเป็น "กองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์" เป็นหน่วยงานในกำกับในสำนักงานอธิการบดี ปัจจุบันกองงานวิทยาเขตจึงประกอบด้วยหน่วยงานภายใน 6 งาน ได้แก่

 1. งานสารบรรณ
 2. งานการเจ้าหน้าที่
 3. งานประชาสัมพันธ์
 4. งานแผนงานและวิเทศสัมพันธ์
 5. งานคลัง
 6. งานพัสดุ
ปณิธาน

       กองงานวิทยาเขต เป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ซึ่งภารกิจหลักของหน่วยงาน เป็นงานที่ให้บริการจึงกำหนดปณิธานไว้ว่า
 


" มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจ
  ของมหาวิทยาลัย ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด "

นโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินงาน
นโยบายคุณภาพ

      กองงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยศิลปากร มีนโยบายมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบคุณภาพ การให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริการด้วยความเต็มใจ ปฏิบัติต่อผู้ขอรับบริการอย่างเท่าเทียมกัน และให้การส่งมอบงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงเวลา เป็นที่ประทับใจ

      ผู้บริหารจะสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนาระบบ งานการให้บริการให้ทันสมัยอยู่เสมอ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีน้ำใจและมีจิตสำนึกในงานบริการอย่างต่อเนื่อง

      ทั้งนี้   ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนของกองงานวิทยาเขตจะร่วมมือกันในการปฏิบัติ  ตามนโยบายนี้ และจะพัฒนาขั้นตอนการให้บริการที่จัดทำขึ้นในระบบคุณภาพเพื่อตอบสนองความพึง  พอใจของผู้มา
ขอรับบริการอยู่ตลอดเวลา ให้สมดังคำขวัญของกองงานวิทยาเขตที่ว่า

" เต็มใจให้บริการ ปฏิบัติงานถูกต้อง ตรงเวลา "

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริการด้วยความเต็มใจ
 2. เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้ขอรับบริการอย่างเท่าเทียมกัน
 3. เพื่อให้การส่งมอบงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงเวลา และเป็นที่ประทับใจ
แผนดำเนินงาน

      กองงานวิทยาเขต ปฏิบัติงานตามกรอบวิสัยทัศน์/วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์และมาตรการ ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยศิลปากร    แผนคุณภาพ    แผนดำเนินงานกองงานวิทยาเขต   และแผนการปฏิบัติงานประจำปีของแต่
ละงาน