มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

องค์ความรู้แผนการดำเนินงานการจัดการความรู้กองงานวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555)

                                                                                                                                                                                 

1
การเสวนาปัญหา การจ้าง กับการติดอากรแสตมป์  ใบสั่งจ้าง  สัญญา
งานจ้างเหมา
งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยศิลปากร
งานพัสดุ
2 หลักการควบคุมพัสดุในระบบ   MIS
งานพัสดุ
       
       
       

 

 

 

 

Next