มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.


สอบราคาจัดซื้อชุดปฏิบัติการเพื่อการศึกษาและวิจัยทางคณิตศาสตร์และสถิติ 1 ระบบ

ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากรมีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อ ชุดปฏิบัติการเพื่อการศึกษาและวิจัยทางคณิตศาสตร์และสถิติ 1 ระบบ   จำนวน 1 รายการ  สำหรับใช้ราชการในมหาวิทยาลัยศิลปากร   วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์   จังหวัดนครปฐมตามรายละเอียดปรากฏในใบเสนอราคา  และเอกสารสอบราคาแนบท้ายประกาศสอบราคาฉบับนี้สอบราคาจัดซื้อชุดสาธิตกราฟิกทางวิทยาศาสตร์และสถิติ 1 ระบบ

ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากรมีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อ ชุดสาธิตกราฟิกทางวิทยาศาสตร์และสถิติ 1  ระบบ  จำนวน  1 รายการ สำหรับใช้ราชการในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ตามรายละเอียดปรากฏในใบเสนอราคา และเอกสารสอบราคาแนบท้ายประกาศสอบราคาฉบับนี้สอบราคาเช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์จำนวน 50 ชุด

ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร  มีความประสงค์จะสอบราคาเช่า เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์จำนวน 50 ชุด สำหรับใช้ราชการ ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ    ตามรายละเอียดปรากฏในใบเสนอราคา และเอกสารสอบราคาแนบท้าย ดังนี้ ประกาศสอบราคาจัดซื้อชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด

ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากรมีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อ ชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ พร้อมอุปกรณ์    ประกาศสอบราคาจัดซื้อ ชุดฝึกปฏิบัติการการออกแบบวงจร 1 ชุด

ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากรมีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อ ชุดฝึกปฏิบัติการการออกแบบวงจร  1  ชุด   จำนวน   1 รายการ     สำหรับใช้ราชการในมหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม  ตามรายละเอียดปรากฏในใบเสนอราคา และเอกสารสอ