มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

ทับแก้ววิชาการ ครั้งที่3 “Silpakorn Next Step” กิจกรรมในงานทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 3 “Silpakorn Next Step”  มหาวิทยาลัยศิลปากรขอเชิญร่วมงาน ทับแก้ววิชาการ ครั้งที่3 “Silpakorn Next Step”เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี วันที่ 29-31 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 - 20.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ . พบกับกิจกรรม : - นิทรรศการ “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” - หอสมุดดนตรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 (รถศูนย์ข้อมูลดนตรี Mobile Music )  - ดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "อัครศิลปิน..ศิลปากรบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์" - อักษราวิชาการ ศึกษาวิชาการ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ สัปดาห์เภสัชวิชาการ เปิดโลกวิศวะสร้างศิลป์  - การแนะนำหลักสูตร การเผยแพร่ผลงานวิจัย การแนะแนวการศึกษาต่อ  - การเสวนา การบรรยายพิเศษ การแข่งขันทางวิชาการ - ทักษะทางวิทยาศาสตร์  - การประกวดวาดภาพ - ร้องเพลง  - ชมพิพิธภัณฑ์เสมือน เรือนพระกรรมสักขี เรือนพระสุรภี (เรือนไม้โบราณอายุ 100 กว่าปี สมัยรัชกาลที่ 6) - ดนตรีไทย สากล ลูกทุ่ง  - ร้านค้า อาหารหลากหลาย สินค้าราคาถูก ฯลฯ   นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจากคณะต่างๆ ดังนี้ . #คณะอักษรศาสตร์ “อักษราวิชาการ”อักษรก้าว : การเปลี่ยนผ่านสู่พรมแดนใหม่ Next Step : Transition to a New Horizon การ แนะนำหลักสูตร เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษา การเสวนา การบรรยายพิเศษ ผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะการแต่งหน้า การประกวด ร้องเพลง ภาษาเยอรมัน อังกฤษ ฝรั่งเศส การเขียนตามคำบอกฝรั่งเศส ภาษาการประกวดเล่านิทานภาษาอังกฤษ จำหน่ายสินค้าและอาหารของภาควิชาฯ . #คณะศึกษาศาสตร์ ศึกษาวิชาการ “ศิลปากร Next Step” นิทรรศการผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษา การแสดงโขนชุด พระรามตามกวาง และการแสดงชุด “ส่องศิลป์ถิ่นนครปฐม” การแสดงเต้นแอโรบิคแดนซ์ การแสดงปอม ปอม กิจกรรมพี่ติวน้อง บูธแสดงกิจกรรมของสรรพากร บูธแสดงผลิตภัณฑ์จำหน่ายสินค้าของอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม การแสดงวัฒนธรรมจีน การแสดงศิลปะพื้นบ้านของผู้สูงอายุตำบลห้วยด้วน ฯ . #คณะวิทยาศาสตร์ คิดแบบวิทย์ ชีวิตสุขสุด SCSU NEXT STEP นิทรรศการเฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ งานเปิดบ้าน Open House นิทรรศการแห่งความสุขของทุกภาควิชา ผลงานวิจัยคณาจารย์ การเสวนาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ การประกวดพานพุ่มสักการะ ภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์ โครงงานทางวิทยาศาสตร์ วาดภาพระบายสีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สี่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเดรียมการสอนในยุคดิจิตอล(สำหรับครู) ค่ายนักสืบน้อย ฯ . #คณะเภสัชศาสตร์ เภสัชวิชาการ (Pharmacy/Open House/Exhibition/Activies)นิทรรศการเภสัชวิชาการ กิจกรรม 8 ฐาน (8 ภาควิชา) เภสัชอาสากับร้านยาจำลอง แนะแนวการศึกษาต่อ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ Attack on titrate (ผ่าภิภพไทเตรต) Program ตรวจสอบเม็ดยา บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น คัดกรองโรค แนะนำปัญหาสุขภาพสำหรับโรคเรื้อรังและการใช้ยา การแปลผลจากห้อง Lab ในโรงพยาบาล ยาหม่อง ภูมิปัญญาไทย ฯ  . #คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปิดโลกวิศวะสร้างศิลป์ (Gear of Art) ตอน Engineering for the future วิศวกรรมเพื่ออนาคต นิทรรศการผลงานวิจัยและวิชาการ แนะแนวการเรียนการสอน การแข่งขันเครื่องยิงลูกเทสนิสแม่นเข้าเป้า การล้มแท่งไม้ด้วยโดมิโน การบรรยายเรื่อง “Engineering for the future วิศวกรรมเพื่ออนาคต” การแสดงดนตรีไทย สากล รำไทย ร้อง เล่น เต้นระบำ “ศิลปากรสร้างสรรค์เสริมศักยภาพนักศึกษา” . #คณะมัณฑนศิลป์ สีสันธรรมชาติจากภูมิปัญญาสร้างศิลปะ . #คณะดุริยางคศาสตร์ ดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว“อัครศิลปิน..ศิลปากรบรรเลง บทเพลงพระราชนิพนธ์” . #สำนักบริการวิชาการ การออกแบบของผู้ประกอบการและชมรมนักศึกษาภายใต้ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ . #สถาบันวิจัยและพัฒนา นิทรรศการผลงานวิจัย . ศูนย์คอมพิวเตอร์ การเรียนการสอนทางไกลในศตวรรษที่ 2 พิพิธภัณฑ์เสมือน งานวิจัยพัฒนาด้าน ICT  . #สำนักหอสมุดกลาง นิทรรศการ Library’s step / Library makes us smart Campus Tourกิจกรรม Campus Tour/ SU Library hashtag campaign / Rally Library /Handmade Book . #บัณฑิตวิทยาลัย แนะแนวศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา แนะนำหลักสูตร ฯ